четвъртък, 11 декември 2014 г.

Паисий Хилендарскииз "История":

-          любомудрый читателю...

-          видит се опадение въсточнаго царства гръческаго и блъгарскаго... но... кто иследит советех его аще ли пакы въставит и соберет расточеная и исцелит съкрушеная...

-          история... о царей и о святых болгарских... на ползу роду болгарскому
-          кои ревнуете и усердствуете по своего рода и по свое отечество; кои любите знати за свой род и язик
-          от всего славенскаго народа най-славни били болгари и прво се они царове нарекли... патриарха имели; прво се они крестили... и зато имеют болгари от много историй свидетелсво...

-          но са повече от них прости ораче и копаче, и овчаре, и прости занаятлии...
-          от Адама до Давида и праведнаго Иоакима и Иосифа обручника... не беше от них никой трговец или прехитр или грделив... но они праведни праотци сви са били землоделатели и овчаре... и били прости на земли, и незлобиви... и сам Христос у дом проста и нищетнаго Иосифа слезе и поживе...
.  
-          некой Маврубир латинин преписал от гръчка история за блъгарски царове, но весма кратко...

-          въсточна земла.. до спроти Цариград; на Африка, то е южна земла... Европа, то е западна и полунощна... на нея стоит Цариград, Москов, Беч, Рим, Брандибур и вес славенски народ...
-          и Ерусалим тая земла испрво обещал Бог Аврааму; и дал ю послежде iевреом. Iевреи от Симов род. Евер не послушал Неврота, не iшел негов дом и синове да помагают Невроту на они стлп; боял се Бога Евер... от негов род Авраам бил; по негово име Евер евреи се нарекли...
-          Афетово племе на петнадасет язици; они сви язици преишли море Чрное и Белое и населили се на землю сию Европу. Имеял Афет единаго сина, звали го Мосхос; на негово племе и род пал и разделил се наш славенски язик и звал се Мосхосов род и язик. Тоя род и язик пошли на полунощна северна страна, де сега московска земла...
-          И обратили их римлани под власт и веру папину. Тия словяне един род и язик с болгари; когда се населили по она земла край немци и брандибури по некое време въстали от них много народ и поишли паки в землю московскую, но москали и руси не пускали их в землю нихну и било бран велика.
-          Ту удолели славяни на брани и влезли паки в ону землю и населили се покрай великие реки Волги коя течет... през московска држава и входит в Окиан море; поради тая река Волга нарекли се болгари...

-          пратили царю Уаленту; просили да их пустит през Дунав да се населят покраи Дунав в Тракию; тая земла възлюбили болгари...
-          проклинали грци царя Уалента защо пустил болгари през Дунав в римскую државу, но то била вола Божия да се населит той славеноболгарски народ в тая земла и вздвгл Бог болгаром црство противо грци и смиравал их...

-          Батоя крал силни...  взел земла от нишкая епархия, скопска и сва охридска земла... святы крал Тривелия бил узел сва маджарска земла... цар Крун и Михаил узели от грци епархия софийска, филибелийска, самоковска, щипска, струмичка, едрене... последи Иоан Калиман, син Асенана царя стараго, взел от грци епархии трамска, сереска, мелничка, солунска... .. и до днес болгари седат и живеют на тая земла.

-          от како изишли болгари от Волга и пришли покраи Дунав, преишло 300 лете; имеяли много вожди и кнезове в тая лета, но такмо пет именуют се, кои се нарицали кралеве до крала Батоя - имеяли престол въ Видин и въ Свищов покрай Дунав... В лето 678 въстал в Болгария паки силни и благополучни крал Батоя, поишел с велика сила на Цариград въ време Шестаго събора и сътворил цара Костантина себе даника...
-          после же того мира умре Батоя крал блъгарски сътворив себе незабитна памет, учини себе даниками кесари римски и гречески

-          той крал (Тривелiя) пръвоуставил закон граждански и суд прав народу болгарскому
-          сей крал пръво въсприел веру християнскую... 

-          Кардам бил благополучен и непреодолен; много погубил патрикии и генерали и войска.

-          по нем настал Крун – изреден, веледушен, благополучен... поставил мир с царем западнiм и обратил ся на царя грческаго и разорил всех предели земли гръческие.

-          В то лето 808 узел от грци град София

*

(...)

Няма коментари: